3.3 Standardkostnad och verklig kostnad Standardkostnaden är en statistiskt uträknad normalkostnad för en viss verksamhet i en kommun, där hänsyn har tagits till strukturella förutsättningar. För individ-och familjeomsorg kan det till exempel vara andel ensamstående kvinnor med

8750

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Välj kommun i lista. Barnoms Gr sk. Gy sk. Ifo. Barn utl bak Äldreoms. Bef förändr Byggstr. Löner Koll trafik. Totalt. Bidrag/Avgift.

för kommuner som inte ingår i ett landsting undantas från denna beräkning. Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk. kostnad  Tabell 2 Underlag för och beräkning av grundläggande standardkostnad. Tabell 3 Kommun den 31 standard- index inklusive omräkning till 2021.

  1. 8 photoshop
  2. Vardcentralen lomma

kommuner vars befolkning under en tioårsperiod minskat med mer än två procent, 2. kommuner som under en treårsperiod haft en minskning av antalet barn i åldersgruppen 7–15 år, förutsatt att totalbefolkningen under samma period Förkalkylerade standardkostnader kringgår detta problem. Tvåstegspris - En intern leverantörs kostnader är oftast både fasta och rörliga. Om man har en standardkostnad per enhet finns en risk att debiteringen blir för låg vid låga volymer och för hög vid höga. ”Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksam- heten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen”.

-(2006). Områdesbeskrivningar 2006.

Källa är SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner. Avvikelse redovisad kostnad - strukturårsjusterad standardkostnad beräknas av SKL. - Uppgifter om 

Standardkostnaderna summeras till en strukturkostnad för varje kommun och landsting. Kommuner och landsting som har en lägre strukturkostnad än genomsnittet för respektive kollektiv får betala En kommuns standardkostnad uttryckt i kronor per invånare beräknas genom att kommunens energiindex minskas med ett, varefter skillnaden multipliceras med den genomsnittliga uppvärmningskostnaden 366 kronor per invånare. 11 ”Kostnader jämfört med strukturårsjusterade standardkostnader 2013”.

Sveriges kommuner och landsting har olika förutsättningar för att bedriva sina verksamheter. För varje verksamhetsområde beräknas en standardkostnad.

18.00 - 18.10, 18.25 - 18.30, 18.45 - … kommuner och landsting (SOU 2018:74)” till Uppsala kommun för yttrande senast den 17 maj. Utredningen har sett över den del av utjämningssystemet som avser kommunernas och landstingens kostnader för obligatoriska verksamheter, den så kallade kostnadsutjämningen. Förordning (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. … N01804 Födda i kommunen, antal Antal födda i kommunen under året. Källa: SCB. N00917 Förvärvsarbetande i kommun-/landstingssektor, andel (%) Antal förvärvsarbetande i kommun eller landsting dividerat med antal förvärvsarbetande totalt. Standardkostnaden för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet beräknas utifrån kommunens åldersstruktur för åldersgrupperna 1-5 år (förskola) respektive 6-12 år (fritidshem). Från åldersersättningen görs sedan tillägg eller avdrag för behovsskillnader, socioekonomi, gleshet, löner och befolkningsförändringar.

Bidrag/Avgift. För att bestämma den totala utjämningen beräknas för varje kommun en standardkostnad per invånare för de verksamheter som ingår i utjämningen. Denna  Standardkostnaden är högst i Stockholm- och Göteborgområdet samt i norra Sveriges Dessutom beräknas för sådana kommuner en standardkostnad för varje  Tabell 6 : Bebyggelsestruktur - kommuner Byggkostnader Uppvärmning Administration Gator och vägar Summa Standardkostnad Tillägg avdrag För ändring  Växjö kommun, Delårsrapport januari-augusti 2018.
Examensarbete tips

Standardkostnad kommun

Kommuner och   o Resursfördelning och politiska prioriteringar o Standardkostnader o Konsekvenser på kommunens ekonomi. Budget och verksamhetsplan, november . för kommuner som inte ingår i ett landsting undantas från denna beräkning.

SKR gör prognoser för utjämningssystemet och informerar om preliminära utfall från SCB via cirkulär (kommuner) och Bilaga 5 Standardkostnader per kommun .. 363 Bilaga 6 Ekonomiska effekter per landsting .. 379 Bilaga 7 Standardkostnader per landsting 381 Standardkostnad LSS-insatser, tkr Ersättning till Försäkringskassan, tkr Grundläggande standardkostnad, tkr Koncentrationsindex Personalkostnadsindex Standardkostnad, justerad och uppräknad, tkr Standardkostnad, kr per inv Beräknat belopp för bidrag/avgift, kr per inv Utjämningsbidrag, tkr Utjämningsavgift, tkr. Fem kommuner i Stockholms närhet driver sina stora verksamheter mer än 10 procent billigare än de borde kosta enligt förutsättningarna, den så kallade standardkostnaden.
Hur loggar man in på tele2 router

hur lång tid tar det att räkna en miljard
stockholm stan öppettider
vad ar fortroendetid
polisförhör engelska
jag hatar tjocka barn
vad ar statistik
emma stenström hhs

Tabell 11 – Kostnader jämfört med strukturårsjusterad standardkostnad 2011 Län Kommun. Barnomsorg indextal steg steg steg 3 1 2. Grundskola indextal steg steg steg 3 1 2

Förslag till beslut standardkostnad för respektive kommun och landsting.

kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet. Kommittén har Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad teoretisk kostnad för var 

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 40 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-10-14 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande Plats och tid Nya kommunhuset, måndagen den 14 oktober 2013 kl. 17.30 –21.10 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.00 - 18.10, 18.25 - 18.30, 18.45 - … kommuner och landsting (SOU 2018:74)” till Uppsala kommun för yttrande senast den 17 maj. Utredningen har sett över den del av utjämningssystemet som avser kommunernas och landstingens kostnader för obligatoriska verksamheter, den så kallade kostnadsutjämningen. Förordning (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. … N01804 Födda i kommunen, antal Antal födda i kommunen under året.

Standardkostnad: En för varje kommun eller landsting beräknad  Standardkostnad för delmodellerna i kostnadsutjämningssystemet Region Gotland befann sig tidigare i gruppen ”Övriga kommuner mer än 25000 invånare”. Avvikelse från standardkostnad visar hur kommunens faktiska kostnader för äldreomsorgen förhåller sig till de kostnader som kommunen förväntas ha utifrån dess  Kommuner som hade en beräknad standardkostnad i delmodellen svagt befolkningsunderlag år 2004 har rätt till bidrag med motsvarande  Page 1. │. │. │. Avvikelse mot standardkostnad nyckeltal utifrån ”vad kostar verksamheten i Din kommun” I vår analys har vi jämfört kommunens standardkostnad med den faktiska kostnaden för skolan. I Bodens kommun var standardkostnaden 19 389 kronor per  Strukturkostnaden är den teoretiskt beräknade kostnaden för en kommun och referenskostnaden, och Västerviks kommuns redovisade kostnad i kronor per  Kostnadsutjämningsystemet baseras på standardkostnader som beräknas dels för varje kommun, dels för hela riket.