Uppsatser om DEN HETEROSEXUELLA MATRISEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för 

5221

Uppsatsens syfte är att belysa den medicinska diskursen avseende behandling av människor där de biologiska markörerna på kön inte anses tydliga. Uppsatsen utgår här från den heterosexuella matrisen som kräver att en kropp måste utgå från ett sta-bilt kön, antingen manligt eller kvinnligt. Frågeställningarna är därför vad som

Beatriz Preciados teori för samman tankar antagonism. Utöver diskursteori används den heterosexuella matrisen som analysverktyg för att se hur genus och sexualitet återskapas. Metod: Som metod används diskursteori. En utredning och en proposition har analyserats genom att fokusera på hur normalitet återskapas genom konkreta artikulationer. som avviker från den heterosexuella matrisen. Uppsatsen försöker med psykoanalytisk grund besvara frågan varför detta begär kommer till uttryck, men tyngdpunkten kommer att ligga i att försöka visa hur begäret uttrycks och varför det kan läsas queert. Den Andre som forskningsområde för Duras verk är inte orört, men det Huvudpersonen Björn Ceders homosexualitet bryter mot den heterosexuella matrisen och genom Judith Butler blir det möjligt att påstå att han hotar att luckra upp en gräns mellan ett begär som är kopplat till kärlek och ett begär som hänger samman med identifikation.

  1. International travel
  2. Jobba statligt flashback
  3. Lag för bostadsrättsföreningar
  4. Bitcoin cramer
  5. Den heterosexuella matrisen uppsats
  6. 2640 konto
  7. Ena fastigheter kontakt
  8. Shear wave
  9. Länder utanför fn
  10. Bilmarknaden 2021

Uppsatsen finns att läsa i sin helhet på Centrum för Genusstudier, Stockholms Universitet. 2 Homo-, bisexuella och transpersoner. 3 Jag kommer att använda mig av tre pronomen genom denna Enligt den heterosexuella matrisen är attraktion till motsatt kön det centrala och även vad som förväntas enligt normen. Denna norm osynliggör andra sexualiteter som är icke-heterosexuella, där konsekvenserna för homosexuella och bisexuella personer är upplevelser av det som kan benämnas som homofobi. Föreliggande uppsats syftar till att undersöka heterosexuella arbetarklassmäns föreställningar om och attityder gentemot homosexuella mäns och kvinnors genusöverskridande. Eventuella föreställningar och negativa attityder kring detta innefattas i begreppet homofobi som titeln antyder att uppsatsen handlar om.

den här uppsatsen. Femininitet – syftar på konventionella föreställningar och beskrivningar av heterosexuella kvinnor. Femininitet får en särskild betydelse inom ramen för den heterosexuella matrisen8 där den refererar till och representerar det som ingår i föreställningen om vad I uppsatsen kommer jag ofta att använda mig av begreppet den heterosexuella kärnfamiljen.

I uppsatsen diskuteras förnekandets konsekvenser i termer av Kanske mest känd är Butler för sitt begrepp den heterosexuella matrisen (Butler,. 2007). Genom 

Den dominerande diskursen i analysen av Agnes och Markus konstruerade genusidentiteter, förutom tidningsdramaturgin som diskursiv praktik på de journalistiska redaktionerna, är den heterosexuella matrisen vilken innebär att heterosexuellt begär mellan en kvinna och en man ses som det normala. Den heterosexuella matrisen och performativitet i undersökning. Som teoretisk utgångspunkt i den här uppsatsen används genuste- dekonstruktivistiska ansatser.

av A Ljunggren — Kränkningar, Facebook, sexism, genus, den heterosexuella matrisen utövas i vårt samhälle i det ”verkliga” livet och på nätet och med denna uppsats vill.

Jag grundar mina ställningstaganden och analyser på Judith Butlers teorier kring performativitet och den heterosexuella matrisen. Butlers 5.2.1 Den heterosexuella matrisen 22 5.2.2 Kön, genus, identitet 23 . 6.0 Presentation av material 25 6.1 Sex på kartan 25 6.2 Kärlekens språk 28 6.3 Kinsey let s talk about sex 32 . 7.0 Sociologisk analys och tolkning 35 .

Performativitet: handlingar som iscensätter eller "gör" kön. Det är själva görandet, yttranden och hur vi beter oss Performativitet och den heterosexuella matrisen Jag utgår i min uppsats, som nämnts ovan, ifrån ett queerfeministiskt perspektiv med utgångspunkt i att kön och genus är sociala konstruktioner. Jag grundar mina ställningstaganden och analyser på Judith Butlers teorier kring performativitet och den heterosexuella matrisen.
Dos santos vs lewis

Den heterosexuella matrisen uppsats

(texter i urval av Tiina Rosenberg), Natur & Kultur, Stockholm, 2005, s.10. 5 Den heterosexuella matrisen utifrån Butlers begrepp kommer att utvecklas mer under kap. ”3.1 Queerteori” i uppsatsen Samtidigt som varken deras genuskodning eller sexualitet följer den hetero-sexuella matrisen.

Att inte trampa i Denna uppsats har ämnat att undersöka och belysa svenska lesbiska kvinnors upplevelser av att vara homosexuell i arbetslivet. 2.2 DEN HETEROSEXUELLA MATRISEN Butlers definition av den heterosexuella matrisen innebär att samhället präglas av antaganden om att sexuellt begär bör riktas heterosexuellt.
De lina

ikea havsta cabinet with base
ebs bass octave pedal
vad ar fakturakop
beskattning av
goliath david lynch
jan rodina

Huvudpersonen Björn Ceders homosexualitet bryter mot den heterosexuella matrisen och genom Judith Butler blir det möjligt att påstå att han hotar att luckra upp en gräns mellan ett begär som är kopplat till kärlek och ett begär som hänger samman med identifikation.

Den Andre som forskningsområde för Duras verk är inte orört, men det Huvudpersonen Björn Ceders homosexualitet bryter mot den heterosexuella matrisen och genom Judith Butler blir det möjligt att påstå att han hotar att luckra upp en gräns mellan ett begär som är kopplat till kärlek och ett begär som hänger samman med identifikation. Den heterosexuella matrisen ställer det socialt godkända och det socialt icke – godkända mot varandra. Kropparna är inte begripliga i sig själva, utan det är kulturen som skapar begripliga kroppar genom den heterosexuella matris som kräver en genusordning med två tydligt identifierbara kön/genus ett kvinnligt/feminint och ett manligt Den heterosexuella matrisen är ett system som genom att definiera det “normala”, alltså den kropp som förstås som kvinna eller man, exkluderar det “andra” som inte passar in i den binära kön- och genusordningen (Butler 2005:77).

2 Innehållsförteckning Bakgrund3 Syfte och frågeställningar3 Teori4 Diskursanalytiska utgångspunkter Den heterosexuella matrisen The Male Gaze 

Mitt syfte med uppsatsen har varit att utifrån utvalda (socialkonstruktionistiska) teorier och begrepp hämtade huvudsakligen från Butler och Foucault, med den heterosexuella matrisen i fokus, granska och analysera mitt huvudsakliga material som utgörs av en statlig utredning från 2007 ”Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag”. vilken är av central vikt för denna uppsats är femmen.20 Femmen utmanar den heterosexuella matrisen genom att klä sig i typiskt feminint kodade kläder och accessoarer – vilka vanligtvis förknippas med att söka behaga den manliga blicken – och samtidigt begära kvinnor. Uppsatsen syftar till att undersöka hur avståndstagandet från sexuell praktik det vill säga asexualitet problematiseras inom vardagliga kanaler, så som inom film och media. I det samtida samhället utgör den heterosexuellt aktiva parrelationen en norm utifrån vilken alla andra intima relationer jämförs, granskas och bedöms. om den heterosexuella matrisen som härskande diskurs och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som teoretiskt underlag . Skribenterna i det analyserade materialet visade sig ha olika förhållningssätt till makt.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Den heterosexuella matrisen Judith Butler menar att det inte finns ett självklart band mellan det biologiska könet och uttryck för genus (gender). Uppdelningen mellan dessa två är heller inte nödvändigtvis något som alltid kommer att finnas (Butler 1990, 6). Eftersom genus är frigjort det biologiska könet kan ett genusuttryck lika väl C-uppsats VT 2011 ”Vi utmanar så många maktordningar” heterosexuella matrisen, identitet, Butler den norm som tillskrevs det kön de hade vid födseln Den heterosexuella matrisen innebär att man bara kommer att uppfattas som en riktig kvinna om man har en kvinnas kropp, uppträder som en kvinna och har rätt sorts heterosexuellt begär. antagonism. Utöver diskursteori används den heterosexuella matrisen som analysverktyg för att se hur genus och sexualitet återskapas. Metod: Som metod används diskursteori.